Стипендии

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”, гр. КОТЕЛ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

от ………………………………………………………………………………………………………………………………,

живущ ……………………………………………………………………………………………………………………….,

ученик в  СУ”Георги Стойков Раковски”, град Котел, ………………….клас

Моля да ми бъде отпусната стипендия по чл.4, ал.1, т.1 от ПМС № 33 от 15.02.2013 г.

за постигнати образователни резултати(отличен успех)

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Успех: от предходния срок – …………………………. от предходната година – ………………………………….
II. Семейно положение:
1. Баща ……………………………………………………………………………………………………………………………………….,
живущ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
работи в………………………………………………………………………………………………………………………………………,
2. Майка ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
живуща ………………………………………………………………………………………………………………………………………,
работи в ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
3. Брат ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
живущ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
работи/учи в ………………………………………………………………………………………………………………………………..,
Сестра …………………………………………………………………………………………………………………………………………,
живуща ……………………………………………………………………………………………………………………………………….,
работи/учи в ………………………………………………………………………………………………………………………………..,

 

Дата ………………..                                        Декларатор: ………………….
гр.  Котел                                        Класен ръководител: ……………………….

 

 Изтегли декларация ОТТУК