Профил на купувача

Софтуер за възложители на  Обществени поръчки.

http://профилнакупувача.com/

Софтуерно решение на Инфо-М ООД , комплексно решение, което организира и структура електронната преписка на всички документи, прилежащи към всяка обществена поръчка.

„ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“ е уеб базирана платформа за управление на цикъла на обществените поръчки от възложители, отговаряща напълно на изисквания по ЗОП, с възможности за:

  1. създаване на самостоятелни електронни досиета на поръчките, достъпни онлайн, на самостоятелен интернет адрес, в което да се публикува счетоводна и юридическа информация за конкретната поръчка

  2. удостоверяване на достоверността на времето на публикуване на информация в профила на купувача при спазване на изискванията на Закона за електронното управление.

  • Динамична структура, недопускаща грешки

  • Удобен и лесен потребителски ориентиран контролен панел за управление

  • За всяка процедура има предварително изградена структура с готови предефинирани задължителни полета , изключващи пропуска за цялата изискуема информация в преписката и автоматизирано генериране на датите – както началната дата на поръчката, така и тези на прикачените документи с последващо качване